Zjawiska finansowe

Zjawiska finansowe – klasyfikacja

Jakie zjawiska finansowe wyróżniamy? Czym jest klasyfikacja zjawisk finansowych i na czym dokładnie polega? Na te pytania udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.

Definicja zjawisk finansowych

Mówiąc najogólniej, zjawiska finansowe to po prostu finanse. Wyrażają relacje, które powstają podczas realizacji relacji finansowych. Innymi słowy, zjawisko finansowe to operacyjny aspekt relacji finansowej. Kiedy dochodzi do konkretnej transakcji, jedną jest przekazaniem pieniędzy, a drugą transfer dóbr i usług materialnych. Biorąc pod uwagę, że finanse są powiązane z ruchem pieniędzy, ten rodzaj przepływu pieniędzy można nazwać przepływem pieniędzy.

Pieniądze są ściśle powiązane ze zjawiskami finansowymi. Finanse są zarówno podstawowe, jak i złożone. Podstawowe zjawiska finansowe to cena, kredyt, odsetki i podatki. Złożone zjawisko finansowe odnosi się do zjawiska, w którym waluta ma cechy dynamiczne, takie jak przepływy walutowe spowodowane zachowaniami kupna i sprzedaży, przepływy walutowe między podatnikami a budżetem państwa, budżetem państwa i funduszami specjalnymi itp., czyli transakcje, transfery i pożyczki.

Zjawiska finansowe mogą mieć charakter abstrakcyjny, w tym przypadku pieniądz ma postać idealną, np. sposób pomiaru wartości i konkretną postać, w tym przypadku są one związane z rzeczywistymi procesami gospodarczymi. Zjawiska finansowe można klasyfikować z różnych perspektyw.

Podział zjawisk finansowych – statyka i dynamika

Jednym z ważnych kryteriów podziału zjawisk finansowych jest statyczność i dynamika zjawisk finansowych, czyli to, czy pieniądz jest statyczny, czy w ruchu. Finansowe zjawisko statyki pieniądza to zjawisko związane z istnieniem pieniądza (np. oszczędności pieniądza, skumulowane zyski przedsiębiorstw, dług publiczny itp.). Zjawiskiem finansowym, w którym pracują pieniądze, są różne przepływy pieniężne między podmiotami w czasie z różnych powodów (np. napływ podatków na rachunki rządowe i wydatki z tych rachunków w postaci transferów lub dotacji) są to dwa kryteria: przedmiotowe i podmiotowe.

Klasyfikacja przedmiotowa zjawisk finansowych

Mężczyzna analizujący zjawiska finansowe

Źródło: Pexels.com

 1. Przychody i wydatki realne – przepływ środków związanych z wymianą produktów i usług, opłaceniem pracy między dostawcami a nabywcami oraz między pracownikami a pracodawcami. Wzajemna wymiana korzyści jest ważną cechą, która odróżnia przepływ realnych pieniędzy od innych przepływów, w których taka wzajemność nie występuje.
 2. Przychody i wydatki redystrybucyjne – (transfer pieniężny) jego cechą charakterystyczną jest to, że nie ma to nic wspólnego z żadną wzajemną korzyścią. Obejmują one bezpłatne i bezzwrotne przejęcie niektórych środków od określonych podmiotów gospodarczych i zbywanie ich przez inne podmioty. Nazywamy je redystrybucjami, ponieważ polegają one na redystrybucji zasobów pieniężnych, które zostały rozdzielone w formie rzeczywistego dochodu. Podstawowym mechanizmem redystrybucji waluty w całej skali gospodarczej jest budżet państwa.
 3. Przychody i wydatki kredytowe – źródłem tych przychodów i wydatków jest kredyt i emisje. Przychody kredytowe to dochody uzyskiwane przez podmiot zarządzający w wyniku zaciągania kredytów bankowych (tj. pożyczek gotówkowych). Z drugiej strony, koszty kredytu to wydatki ponoszone przez te podmioty na spłatę wcześniej otrzymanych kredytów.

Klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych

 1. Finanse przedsiębiorstw – charakter majątkowy (wyniki sprzedażowe). Sprawy finansowe przedsiębiorstwa związane są z gromadzeniem i wydatkami środków pieniężnych pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstw to opis i analiza mechanizmu finansowego przedsiębiorstwa. Znajduje to odzwierciedlenie w faktycznym przepływie gotówki, a jednocześnie znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu miejsca, które przyczyni się do jego przyszłego przepływu gotówki. Patrząc na sytuację finansową przedsiębiorstwa z prawnego punktu widzenia, odnosi się to do relacji ekonomicznie osiągniętej za pomocą pieniędzy. Przedsiębiorstwo jest jedną ze stron, w związku z czym zarządzanie stanem finansowym przedsiębiorstwa jest jego częścią. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa to opis i analiza mechanizmu finansowego przedsiębiorstwa, a zarządzanie to zakres podejmowania decyzji (w tym decyzji bieżących i rozwojowych podejmowanych za pomocą odpowiednich sformalizowanych narzędzi.
 2. Finanse ludności lub gospodarstw domowych – są to dochody i wydatki materialne, z redystrybucji i kredytów oraz wydatki poszczególnych obywateli składających się z osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek.
 3. Finanse ubezpieczeń – finansowanie ubezpieczeń opiera się głównie na dochodach i kosztach redystrybucji związanych z gromadzeniem środków pieniężnych (składka) na pokrycie szkód losowych i zapobieżenie ich wystąpieniu, organizowane w formie spółek akcyjnych lub towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Ich działalność obejmuje przejęcie odpowiedzialności finansowej ubezpieczających za różne rodzaje ryzyka w zamian za składki płacone zakładom ubezpieczeń. Działalność ubezpieczeniowa dzieli się na ubezpieczenia osobowe, takie jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia rentowe i majątkowe, w których przedmiotem ubezpieczenia jest określona wartość majątku oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób, wypadków samochodowych oraz szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi .
 4. Finanse publiczne – gromadzenie i dystrybucja środków pieniężnych przez agencje publiczne i prawne (stany, związki stanowe, międzynarodowe i lokalne organizacje rządowe, ubezpieczenia i inne agencje). Finanse publiczne stanowią materialną podstawę funkcjonowania tych instytucji, a także warunkują pełnienie przez nie wyznaczonych funkcji społeczno-gospodarczych. Głównymi źródłami dochodu publicznego są: podatki, wydatki publiczne, darowizny, darowizny, grzywny, grzywny, grzywny, grzywny, pożyczki, odsetki, wystawianie weksli i papierów wartościowych, wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego, depozyty, depozyty, darowizny i inni.
  Wydatki publiczne obejmują głównie środki z zakresu administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, obrony narodowej, opieki medycznej, edukacji, nauki i społeczeństwa (emerytury, renty, stypendia, zasiłki itp.). Mogą to być także pozyskiwanie środków na rozwój gospodarki narodowej, poszczególnych programów czy podmiotów gospodarczych. Istnieniu finansów publicznych towarzyszy system instytucji finansujących, pełniących funkcje decyzyjne na wszystkich szczeblach administracji państwowej (ustalanie wysokości dochodów i podziału wydatków w budżecie państwa, ale wydatki Skarbu Państwa pokrywa) Wydatki skarbowe nie podlegają zwrotowi, jedynie część bonów skarbowych została zwrócona do skarbu jako podatek, w wyniku czego kraj został pozbawiony elastyczności w dostosowywaniu wielkości bonów skarbowych poprzez emisję bonów skarbowych. Środki płyną na potrzeby gospodarstw domowych. Problemy z finansowaniem zwykle prowadzą do chaosu finansowego, przejawiającego się dużą ilością pieniądza w obiegu, a jednocześnie gwałtownie spada jego siła nabywcza (czyli inflacja). Historycznie rzecz biorąc, pojawienie się bonów skarbowych było związane z okresami wojny i burzliwymi zmianami społeczno-gospodarczymi. W normalnie funkcjonującej nowoczesnej gospodarce ta funkcja nie ma zastosowania. ), funkcja windykacyjna (wyposażenie finansowe), funkcja kontrolna.
 5. Finanse banków – należą do nich wydawanie (pożyczki) i wycofywanie pieniędzy z obiegu (spłata kredytów) oraz działalność usługowa; banki tworzą pieniądz w postaci odpowiednio autoryzujących rachunków bankowych oraz upoważniających klientów do zaciągania kredytów. Konto bankowe używane do przetwarzania określonej kwoty pieniędzy. Nowo utworzona waluta zawsze krąży w formie bezgotówkowej.

Źródła:

 • Kazimierz Secomski, Mała Encyklopedia Ekonomiczna.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.